האם התכונה תורשתית?

ברכיה עם אפרוחים

אם התכונה עוצבה על ידי ברירה טבעית, היא צריכה להיות תורשתית, מכיוון שברירה טבעית פועלת רק על תכונות שעוברות בגנים מהורים לצאצאיהם.

צאצאים של עופות מגדלים נוצות כמו אלו של הוריהם.

האם התכונה תפקודית?

עקב אדום-זנב בתעופה

אם התכונה עוצבה על ידי ברירה טבעית לביצוע מטלה מסוימת, הרי שהיא צריכה לבצע אותה מטלה.
האם נוצות מתפקדות כדי לאפשר תעופה? במקרה של תעופת עופות, התשובה די ברורה. עופות עם נוצות מסוגלים לעוף ועופות שנוצות התעופה שלהם נפגעו אינם מסוגלים לעוף.

האם התכונה היא התאמה?

פיתוח ישראלי של תרנגולת ללא נוצות

אם התכונה עוצבה על ידי ברירה טבעית, היא חייבת להגדיל את הכשירות של היצור בעל התכונה. זאת מכיוון שברירה טבעית מגדילה רק את השכיחות של תכונות שמעלות את הכשירות.
האם עופות כשירים יותר עם נוצות מאשר בלעדיהן? – עופות ללא נוצות כנראה יעמידו פחות צאצאים מאשר עופות עם נוצות.


מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Defining adaptation. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

התאמה היא תכונה שנוצרה כתוצאה מברירה טבעית לתפקוד הנוכחי שלה. בהסתמך על הגדרה זו אנחנו יכולים להניח שאם X היא התאמה לתפקוד Y, אז נמצא לכך עדויות אבולוציוניות... לדוגמה, נבחן את ההשערה שנוצות הן התאמה לתעופה של עופות. האם העדויות תואמות את ההנחה הזו?

להבין אבולוציה