המונח קו-אבולוציה מתאר מקרים שבהם שני מינים או יותר השפיעו באופן הדדי זה על האבולוציה של זה. לדוגמה, שינוי אבולוציוני בצורה של צמח עשוי להשפיע על הצורה של אוכל העשב שניזון ממנו. התהליך הזה יכול להשפיע חזרה על צורת הצמח, ושינוי זה יכול להשפיע שוב על צורת אוכל הצומח; וכך חוזר חלילה...

קו-אבולוציה מתרחשת בדרך כלל כאשר מינים שונים מקיימים יחסי גומלין הדוקים זה עם זה. יחסי גומלין אלו כוללים:

  • יחסי טורף–נטרף ויחסי פונדקאי–טפיל
  • תחרות בין מינים
  • הדדיות בין מינים

צמחים וחרקים מבטאים מקרים קלאסיים של קו-אבולוציה; פעמים רבות אלו יחסי הדדיות. צמחים רבים תלויים בבעלי חיים מאביקים. לעתים יחסי תלות אלו הם כה הדוקים וכה ייחודיים, עד כי אין הסבר אחר אלא שהמינים עברו אבולוציה במקביל ובהתאמה זה לזה. 

צרעת הפיקוס. צילום: James Niland

צרעת הפיקוס. צילום: James Niland


מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Coevolution .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה