תכונה משותפת היא תכונה שמשותפת לשתי שושלות. לעומת זאת, תכונה ממיינת היא תכונה שהתפתחה בשושלת שהובילה לקלייד, והבחינה את המינים החברים בקלייד זה מקליידים אחרים בעלי אותו אב קדמון. מטרתנו היא למצוא עדויות שיסייעו לנו לקבץ את היצורים לקליידים יותר ויותר מפורטים. 

  • ביסוד כל שושלת קיים אב קדמון שהוריש את תכונותיו למינים שהתפתחו ממנו.
  • כאשר מופיעה תכונה ממיינת חדשה השושלת מתפצלת.
  • כל זה מתרחש לאורך זמן.

כל התפצלות או ענף מייצגים נקודה שבה השושלת התפצלה בגלל הופעת תכונה ממיינת חדשה שקיימת רק אצל חלק מהצאצאים. 

דוגמה לקלייד

בדוגמה שבאיור, יונקים הם קלייד שכלול בקלייד גדול יותר של בעלי שק מי שפיר, שכלול בקלייד של בעלי ארבע גפיים, שכלול בקלייד של חולייתנים. 

נחושית נחשונית. צילום: עוז ריטנר
נחושית חולות. צילום: עוז ריטנר
נחושית עינונית. צילום: עוז ריטנר

למינים מסוימים של נחושיות יש רגליים מפותחות, אך חלק ממיני הנחושיות איבדו כמעט לחלוטין את רגליהם ובמינים אחרים הרגליים התנוונו חלקית. צילום: עוז ריטנר

לעתים תכונה מסוימת שמשותפת לקלייד נעלמת בחלק מהמינים השייכים לקלייד זה. לדוגמה, דו-חיים, צבים, לטאות, נחשים, תנינים, ציפורים ויונקים שייכים כולם לקלייד של בעלי ארבע גפיים, למרות שחלקם איבדו את גפיהם בהמשך התפתחותם. כאשר בוחנים נחשים מודרניים לא רואים אמנם ארבע גפיים, אך מעדויות מאובנים אפשר להסיק שלנחשים הקדומים היו גפיים. כמו כן, בחלק מהנחשים המודרניים אפשר להבחין בשרידי גפיים. ארבע גפיים היא תכונה נגזרת משותפת מאב קדמון משותף, והיא מייחדת את הקלייד הזה משאר החולייתנים.

עם זאת, קיומן של ארבע גפיים היא תכונה שאינה יכולה לשמש לקביעת היחסים בתוך הקלייד הירוק המוצג באיור, מכיוון שתכונה זו קיימת בכל חברי הקבוצה. כדי לבחון את היחסים בתוך הקלייד עלינו לבחון תכונות אחרות שמשתנות בתוך השושלת.

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Building the tree. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה