האבולוציה מייצרת דגם של יחסים בין שושלות שדומה לעץ, לא לסולם.

1. האבולוציה מייצרת דגם של יחסים בין שושלות שדומה לעץ, לא לסולם.

2. אנו נוטים לקרוא עצים משמאל לימין באנגלית או מימין לשמאל בעברית, אך אין לכך שום משמעות מבחינת רמת ההתפתחות של היצורים המופיעים בעץ.

כשאריסטו (המאה ה-4 לפנה"ס) מיין את היצורים החיים, הוא ארגן אותם על סולם התפתחות, מיצורים נחותים ליצורים עילאיים. רעיון זה היה מקובל במשך אלפי שנים, אולם כיום אנו יודעים שתפיסה זו היא תפיסה שגויה.

באופן דומה, קל לפרש לא נכון את העץ הפילוגנטי ולייחס ליצורים שונים מידה שונה של התקדמות. אולם העצים הפילוגנטיים אינם מרמזים זאת.

עץ פילוגנטי שמציג את היחסים בין ורד, אורן, שרך וטחב

בעץ הפילוגנטי המאוד פשוט הזה, אירוע של היווצרות מינים יצר שתי שושלות. שושלת אחת הובילה לטחבים הקיימים היום; האחרת הובילה לשרכים, לאורנים ולוורדים. מאז אירוע התמיינות זה, שתי השושלות התפתחו במשך אותו פרק זמן בדיוק. לכן, למרות שטחבים הסתעפו בשלב מוקדם יחסית של ההיסטוריה של החיים והם חולקים תכונות משותפות רבות עם האב הקדמון של כל צמחי היבשה, הטחבים החיים היום אינם האבות הקדמוניים של צמחי היבשה, וגם הם עברו שינויים מאז התפצלו משאר צמחי היבשה. באנלוגיה, ניתן לומר שטחבים הם בני הדודים הרחוקים של צמחי יבשה אחרים.

כשקוראים עצים פילוגנטיים חשוב לזכור שלושה דברים:

לסדר הצגת הקליידים אין שום משמעות מבחינת רמת ההתפתחות של היצורים המופיעים בעץ.

3. בכל שרטוט של אירוע היווצרות מינים בעץ הפילוגנטי, אנו יכולים לבחור באופן שרירותי איזו שושלת תהיה מימין ואיזו משמאל. שני העצים הפילוגנטיים הללו זהים. 

ביולוגים נוטים למקם את הקלייד שבו הם מתעניינים בחלק הימני של העץ הפילוגנטי.

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Trees, not ladders .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה