גיל כדור הארץ והיצורים החיים עליו נקבע על ידי שני קווי עדויות משלימים זה לזה: תיארוך יחסי ותיארוך מוחלט.

תיארוך יחסי ממקם מאובנים ברצף על ציר הזמן לפי מיקומם בשכבות הסלע. כאשר נוצרות שכבות סלע, הן מרובדות זו על גבי זו - שכבה צעירה ששוקעת על גבי שכבה עתיקה יותר שמתחתיה. לכן, גם המאובנים שנמצאים בשכבות העליונות צעירים יותר ממאובנים שנמצאים בשכבות תחתונות יותר. באופן זה ניתן לשחזר את סדר קיום המינים לאורך ציר הזמן. יש מקרים שבהם שיטה זו לא ישימה, למשל כאשר שכבות הסלע לא הושקעו בצורה אופקית, עברו הזזה זו ביחס לזו או עברו תהליכים כמו כיפוף, שבירה ו/או העתקה. במקרים אלו, החוקרים מצליבים את המידע משכבות הסלע עם מידע ממקורות אחרים ומשחזרים את ההסטה הגיאולוגית שהתרחשה. על ידי מחקר משווה בין שכבות הסלע בכל העולם אנחנו יכולים לדעת מי מהיצורים החיים (שהפכו למאובנים) הופיע קודם ומי אחר כך, אך איננו יכולים לדעת את גילם המדויק.

תיארוך יחסי ומוחלט בחתך גיאולוגי

תיארוך מוחלט מבוסס על זמן מחצית החיים של יסודות רדיואקטיביים. תיארוך זה מאפשר לקבוע גיל מדויק לסלעים, ומכאן גם למאובנים שנמצאים בהם. סלעים עתיקים מאוד מתוארכים על ידי חומר געשי. סלעים צעירים מ- 50,000 שנה מתוארכים על ידי פחמן רדיואקטיבי.

 

מקורות ומידע נוסף

Evolution and the fossil record: Dating the Fossil Record. American Geological Institute produced in cooperation with The Paleontological Society. 22 May 2015

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Chronology. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה